LEGISLATIVA

Zima

Ochrana osobních údajů
Za účelem splnění svých povinností vyplývajících společnosti Antonín Kučerka, IČ 11571179 z provozování ubytovacích služeb v Apartmánech Červenohorské Sedlo ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, si Vás jako správce zpracovávající Vaše osobní údaje dovoluje informovat o podrobnostech jejich zpracování a právech souvisejících s jejich zpracováním.
FIRMA zpracovává Vaše údaje za účelem realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se nabízených a poskytovaných služeb, a dále v případech jí  zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku "pobyt s účelem turistika", anebo "poplatku z ubytovací kapacity", a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.
Ve výše uvedených případech je FIRMA je v souladu s ustanovením  § 5 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném, zahrnujíc základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Osobní údaje zpracovává jako správce, případně její smluvní zpracovatelé, automatizovaně nebo jinými prostředky.
Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu s FIRMA , popřípadě jejím smluvním zpracovatelem.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás FIRMA dovoluje upozornit na Vaše práva se zpracováním související a sice:
  • právo na opravu osobních údajů
  • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem
  • právo uplatňovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, pokud dojde k jejich vzniku v důsledku zpracování osobních údajů.